Bài giảng Tài liệu hướng dẫn học chương trình A2 khoa Tiếng Anh

Bài giảng Tài liệu hướng dẫn học chương trình A2 khoa Tiếng Anh giới thiệu chung về khóa học, xây dựng kế hoạch tự học, hướng dẫn học kiến thức ngôn ngữ; hướng dẫn học kỹ năng nghe nói đọc viết và làm quen với dạng thức đề thi hết môn.
Ấn vào ảnh để download tài liệu