Ebook Phục hận Toeic tổng hợp mẹo các part trong đề thi Toeic
Ebook Phục hận Toeic tổng hợp mẹo các part trong đề thi Toeic gồm có 7 chương sẽ giúp các bạn ôn tập và phân tích câu trả lời và nắm được cấu trúc của đề thi. Mời các bạn cùng tham khảo!

MỤC LỤC
                                                                                                                            Trang
LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................. 3
CHƯƠNG I. CÔNG PHÁ PART I .............................................................................. 4
1.1. Tranh có nhiều nhân vật – Picture:........................................................................ 4
1.2. Tranh miêu tả vị trí và trạng thái của sự vật - Picture .......................................... 5
1.3. Một số cụm từ hay xuất hiện phần nghe tranh 1 người: ................................. 5
1.4. Một số cụm từ hay xuất hiện trong phần nghe tranh nhiều người....................... 6
1.5. Một số cụm từ hay xuất hiện trong phần nghe tranh đồ vật .................................. 7
1.6. Một số cụm từ hay xuất hiện hần nghe tranh có phong cảnh thiên nhiên ....... 7
CHƯƠNG II. CÔNG PHÁ PART II ........................................................................... 9
2.1. Phân tích cấu trúc trả lời và một số cụm từ quan trọng trong câu hỏi WHEN ...... 9
2.1.1. Cấu trúc câu trả lời ............................................................................................. 9
2.1.2. Một số cấu trúc về When-question................................................................... 10
2.2. Phân tích cấu trúc trả lời và một số cụm từ quan trọng câu hỏi WHERE ........... 10
2.2.1. Cấu trúc câu trả lời cơ bản................................................................................ 10
2.2.2. Cụm trạng từ chỉ nơi chốn................................................................................ 10
2.2.3. Một số cấu trúc về Where-question thường xuyên xuất hiện trong đề thi ....... 10
2.3. Phân tích câu trả lời và một số cụm từ hay xuất hiện trong câu hỏi WHO ......... 11
2.3.1. Cấu trúc câu trả lời ........................................................................................... 11
2.3.2. Danh sách tên phòng ban cũng như vị trí trong công ty hay xuất hiện............ 11
2.4. Phân tích câu trả lời và một số cụm từ hay xuất hiện trong câu hỏi HOW ......... 12
2.4.1. Cấu trúc câu trả lời ........................................................................................... 12
2.4.2. Những câu hỏi cần thiết hay xuất hiện trong kì thi Toeic ................................ 12
2.5. Phân tích câu trả lời và một số cụm từ hay xuất hiện trong câu hỏi WHY ......... 12
2.5.1. Cấu trúc câu trả lời ........................................................................................... 12
2.5.2. Một số cấu trúc hay xuất hiện trong kì thi Toeic ............................................. 13
2.6. Phân tích câu trả lời và một số cụm từ hay xuất hiện trong câu hỏi WHAT....... 13
2.6.1 Cấu trúc câu trả lời ............................................................................................ 13
2.6.2. Một số cấu trúc hay xuất hiện: ......................................................................... 13
2.7. Phân tích câu trả lời và một số cụm từ hay xuất hiện trongcâu hỏi YES/ NO .... 13
2.7.1. Cấu trúc trả lời.................................................................................................. 13
2.7.2. Một số câu hay xuất hiện trong kì thi Toeic..................................................... 14
2.8. Phân tích câu trả lời và một số cụm từ hay xuất hiện trongTag question và câu
hỏi phủ định ................................................................................................................ 14
2.8.1. Cấu trúc câu trả lời ........................................................................................... 14
2.8.2. Một số câu hỏi hay xuất hiện trong kì thi Toeic............................................... 14
CHƯƠNG III. CÔNG PHÁ PART 3 ......................................................................... 15
3.1. Bài hội thoại liên quan đến hội họp/ Công việc văn phòng................................. 15
3.1.1. Một số mẫu câu hỏi thường gặp ....................................................................... 15
3.1. 2. Từ vựng hay xuất hiện trong dạng bài này...................................................... 15
3.2. Bài đối thoại liên quan đến du lịch, giải trí.......................................................... 16
3.3. Bài đối thoại liên quan đến mua sắm/ nhà hàng.................................................. 18
CHƯƠNG IV. CÔNG PHÁ PART 4 ........................................................................ 20
4.1. Mẹo làm bài nghe chủ đề Public Announcements (Thông báo)......................... 20
4.3. Mẹo làm bài nghe chủ đề News ......................................................................... 23
4.4. Mẹo làm bài nghe chủ đề Recorded messages, operating instructions (Tin nhắn
ghi âm, chỉ dẫn hoạt động) ......................................................................................... 24
4.5. Mẹo làm bài nghe chủ đề Work announcements (Thông báo trong côngviệc)... 26
4.6. Mẹo làm bài nghe theo chủ đề Reports (Báo cáo)............................................... 27
4.7. chủ đề Work announcements (Thông báo trong công việc) ................................ 28
CHƯƠNG V. CÔNG PHÁ PART 5 .......................................................................... 31
5.1. Mẹo về danh từ .............................................................................................. 31
5.2. Mẹo về tính từ................................................................................................ 32
5.3. Mẹo về trạng từ.............................................................................................. 32
5.4. Mẹo về sự đồng thuận giữa chủ ngữ và động từ ........................................... 33
5.5. Mẹo về mệnh đề quan hệ..................................................................................... 34
5.6. Mẹo về rút gọn mệnh đề chung chủ ngữ ....................................................... 34
5.7. Mẹo về câu điều kiện + dạng rút gọn câu điều kiện...................................... 34
5.8. Mẹo về dạng so sánh...................................................................................... 35
CHƯƠNG VI. CÔNG PHÁ PART 6 ........................................................................ 37
CHƯƠNG VII. CÔNG PHÁ PART 7 ....................................................................... 38
7.1. CHIẾN THUẬT CÔNG PHÁ PHẦN ĐẦU ....................................................... 38
7.2. CHIẾN THUẬT CÔNG PHÁ PART 7 PHẦN 2................................................ 40
CHƯƠNG VIII. LÀM GÌ TRONG VÒNG 24 GIỜ TRƯỚC KHI THI TOEIC...... 47

Ấn vào ảnh để download tài liệu