Từ vựng IELTS theo chủ đề


You probably know the meaning of individual words like ‘flight’, ‘tour’ and ‘view’. However, the key to showcasing your advanced English is to show you are able to use these individual words in combination with other words to form set phrases and expressions.IELTS Topic Vocabulary

Dưới đây là 20 chủ đề trong phần thi IELTS Speaking, mỗi chủ đề sẽ là các từ vựng trọng tâm,
liên quan tới bài thi giúp các học viên học tập tốt hơn. Ngoài ra, thầy khuyên các bạn nên ứng
dụng thực tế và bài học để đạt hiệu quả cao nhất. Dưới đây là 20 chủ đề từ vựng mới cập nhật
nhất:


Vocabulary 1: HolidaysVocabulary 2: RelationshipsVocabulary 3: TechnologyVocabulary 4: SportVocabulary 5: FoodVocabulary 6: EducationVocabulary 7: WorkVocabulary 8: HealthVocabulary 9: Books and FilmsVocabulary 10: AccommodationVocabulary 11: Clothes and FashionVocabulary 12: People – Personality and CharacterVocabulary 13: BusinessVocabulary 14: People – Physical AppearanceVocabulary 15: Towns and CitiesVocabulary 16: MusicVocabulary 17: WeatherVocabulary 18: ShoppingVocabulary 19: EnvironmentVocabulary 20: Advertising

Ấn vào ảnh để download tài liệu