Ebook Thực hành sử dụng giới từ tiếng Anh (Working with English preposition): Phần 2

Thực hành sử dụng giới từ tiếng Anh được dịch từ cuốn sách "Working with English preposition" của tác giả Diane Hall. cuốn sách cung cấp cho người học 7 bài học cơ bản về giới từ.

Ấn vào ảnh để download tài liệu