Bài tập nhóm: Vấn đề đạo đức trong PR

Bài tập nhóm trình bày các vấn đề như: Khái niệm đạo đức, đạo đức PR trong hoạt động thực tiễn, vai trò của đạo đức trong PR, thách thức đạo đức nghề nghiệp với người hành nghề, đạo đức nghề nghiệp là một chiến lược PR.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét