Báo cáo ngành: Bất động sản

Nội dung báo cáo về ngành bất động sản trình bày về ngành bất động sản thế giới, ngành bất động sản Việt Nam, ngành bất động sản niêm yết, triển vọng ngành bất động sản Việt Nam và các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam.
Nội dung
  • Tính cấp thiết của đề tài 
  • Tổng quan tình hình nghiên cứu 
  • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
  • Câu hỏi nghiên cứu 
  • Mục tiêu nghiên cứu 
  • Phương pháp nghiên cứu 
  • Kết cấu của báo cáo nghiên cứu 
  • Kế hoạch nghiên cứu 
  • Kết quả điều tra khảo sát 
  • Phiếu khảo sát
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét