Báo cáo Tình hình Việt Nam và các xu hướng tài chính

Nội dung của báo cáo trình bày tổng quan về thành quả kinh tế của Việt Nam, các xu hướng tiêu dùng mới nhất, các tâm điểm tài chính về sản phẩm và tài khoản, hiệu quả của quảng cáo, các kênh giao dịch và thị trường nông thôn.
Lờinóiđầu
Môi trường đầu tư.....6
Triển vọng kinh tế trong 12 tháng tới 7
Triển vọng đầu tư 8
Những trở ngại trong đầu tư
Những vấn đề cần cân nhắc trong đầu tư  11
Nguồn cung các giao dịch đầu tư 12
Cạnh tranh trong các giaodịchM&A 13
Các yếu tố thànhcôngchủchốt 14
Các yếu tố chínhdẫn đến thất bại 15
Các ngành hấp dẫn đầu tư 17
Cácyếutốchínhảnhhưởnggiátrị 18
Các lĩnh vực điềuhànhnhà đầu tư muốn tham gia vào vớicác công ty đầu tư 19
Các yếu tố chính nhàđầutưcân nhắc khi đầu tư vào Việt Nam
Kếhoạchthoáivốn 22
Khảnăngtiếpcậnnguồnvốn 23
HệsốnhânthoáivốntạiViệtNam 24
Các chiến lược thoái vốn
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét