Các yếu tố tác động tới lạm phát tại Việt Nam - Phân tích chuỗi thời gian phi tuyến

Mục đích của bài viết "Các yếu tố tác động tới lạm phát tại Việt Nam - Phân tích chuỗi thời gian phi tuyến" là xác định các yếu tố ảnh hưởng tới lạm phát tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000 trở lại đây và lượng hóa các tác động này bằng phân tích chuỗi thời gian phi tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét