Đề tài: Chương trình xây dựng nông thôn mới: "Góc nhìn từ huy động vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư"

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng nông thôn mới và huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; đánh giá thực trạng của công tác huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, chỉ ra những kết quả đạt được; đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh huy động n...
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét