Đề tài: Một số biện pháp đẩy mạnh công tác thu nợ BHXH tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020

Đề tài trình bày một số vấn đề lý luận về bảo hiểm, BHXH và thực tiễn quản lý thu BHXH; thực trạng BHXH và nợ đọng tiền BHXH trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn từ 2010-2014; một số biện pháp đẩy mạnh công tác thu nợ tiền BHXH trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn từ 2015-2020. Mời các bạn cùng tham khảo.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét