Đề tài: Một số vấn đề về công tác thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trên cơ sở lý luận về thanh tra, kiểm tra.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét