Đề tài: Phân biệt phương pháp kế toán chí phí lãi phải trả của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn

Đề tài "Phân biệt phương pháp kế toán chí phí lãi phải trả của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn" gồm các ý chính sau: Khái quát về tiền gửi trong NHTM, nguyên tắc và phương pháp kế toán các loại tiền gửi trong NHTM, Phân biệt phương pháp kế toán chí phí lãi phải trả của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn.
MỤC LỤC
                             
Chương 1: Khái quát về tiền gửi trong NHTM............................... 2
1.1. Phân loại tiền gửi trong NHTM.................................................... 2
      1.1.1. Tiền gửi................................................................................ 2
         1.1.1.1. Tiền gửi không kỳ hạn................................................... 2
         1.1.1.2. Tiền gửi có kỳ hạn......................................................... 2
      1.1.2. Tiền gửi tiết kiệm.................................................................. 2
         1.1.2.1. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.................................... 2
         1.1.2.2. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.......................................... 2
1.2. So sánh các loại tiền gửi................................................................ 3
Chương 2: Nguyên tắc và phương pháp kế toán các loại tiền gửi trong NHTM  6
2.1. Tiền gửi không kỳ hạn.................................................................. 6
      2.1.1. Nguyên tắc kế toán............................................................... 6
      2.1.2. Phương pháp kế toán........................................................... 6
2.2. Tiền gửi có kỳ hạn........................................................................ 7
      2.2.1. Nguyên tắc kế toán............................................................... 7
      2.2.2. Phương pháp kế toán........................................................... 7
2.3. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.................................................... 8
      2.3.1. Nguyên tắc kế toán............................................................... 8
      2.3.2. Phương pháp kế toán........................................................... 9
2.4. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.......................................................... 9
      2.4.1. Nguyên tắc kế toán............................................................... 9
      2.4.2. Phương pháp kế toán........................................................... 9
         2.4.2.1. Loại lãi trả sau............................................................... 9
         2.4.2.2. Loại lãi trả trước............................................................ 10
Chương 3: Phân biệt phương pháp kế toán chí phí lãi phải trả của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn..................................................................... 12
3.1. So sánh phương pháp kế toán trả lãi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn        12
3.2. Phân biệt tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn.............................. 14
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét