Đề tài: Phân biệt phương pháp kế toán chí phí lãi phải trả của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn

Đề tài "Phân biệt phương pháp kế toán chí phí lãi phải trả của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn" gồm các ý chính sau: Khái quát về tiền gửi trong NHTM, nguyên tắc và phương pháp kế toán các loại tiền gửi trong NHTM, Phân biệt phương pháp kế toán chí phí lãi phải trả của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn.
MỤC LỤC
                             
Chương 1: Khái quát về tiền gửi trong NHTM............................... 2
1.1. Phân loại tiền gửi trong NHTM.................................................... 2
      1.1.1. Tiền gửi................................................................................ 2
         1.1.1.1. Tiền gửi không kỳ hạn................................................... 2
         1.1.1.2. Tiền gửi có kỳ hạn......................................................... 2
      1.1.2. Tiền gửi tiết kiệm.................................................................. 2
         1.1.2.1. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.................................... 2
         1.1.2.2. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.......................................... 2
1.2. So sánh các loại tiền gửi................................................................ 3
Chương 2: Nguyên tắc và phương pháp kế toán các loại tiền gửi trong NHTM  6
2.1. Tiền gửi không kỳ hạn.................................................................. 6
      2.1.1. Nguyên tắc kế toán............................................................... 6
      2.1.2. Phương pháp kế toán........................................................... 6
2.2. Tiền gửi có kỳ hạn........................................................................ 7
      2.2.1. Nguyên tắc kế toán............................................................... 7
      2.2.2. Phương pháp kế toán........................................................... 7
2.3. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.................................................... 8
      2.3.1. Nguyên tắc kế toán............................................................... 8
      2.3.2. Phương pháp kế toán........................................................... 9
2.4. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.......................................................... 9
      2.4.1. Nguyên tắc kế toán............................................................... 9
      2.4.2. Phương pháp kế toán........................................................... 9
         2.4.2.1. Loại lãi trả sau............................................................... 9
         2.4.2.2. Loại lãi trả trước............................................................ 10
Chương 3: Phân biệt phương pháp kế toán chí phí lãi phải trả của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn..................................................................... 12
3.1. So sánh phương pháp kế toán trả lãi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn        12
3.2. Phân biệt tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn.............................. 14
Ấn vào ảnh để download tài liệu
Đề tài: Phân biệt phương pháp kế toán chí phí lãi phải trả của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn Reviewed by Phan Hiền on tháng 12 12, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by TÀI LIỆU MIỄN PHÍ © 2017
Edit bởi: Star Tuấn | Chia sẻ bởi: Blogspot VN

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.