Đề tài: Tăng cường kiểm soát thuế tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, Luận văn nghiên cứu thực trạng việc kiểm soát thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng do Cục Thuế TP.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét