Khóa luận tốt nghiệp: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Vận Tải - Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng

Đề tài gồm các nội dung báo cáo: Cơ sở lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đất Cảng; thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Vận Tải - Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng; nhận xét, đánh giá và một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán...
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét