Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential VN

Khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam" được trình bày thành 3 chương: Cơ sở lý luận của đề tài, thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, một số giải ph�...
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét