Luận văn: Hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel - Vĩnh Phúc

Nội dung chính của luận văn với đề tài: "Hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel - Vĩnh Phúc" được kết cấu bao gồm 3 chương: Một số vấn đề lý luận cơ bản về chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong doanh khách sạn, thực trạng chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel, Vĩnh Phúc,...
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét