Luận văn: Định hướng đầu tư vốn phát triển nông nghiệp huyện Đông Giang giai đoạn 2011- 2015

Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá tình hình thực hiện đầu tư vốn và hiệu quả của quá trình đầu tư vốn trong phát triển nông nghiệp của huyện Đông Giang trong giai đoạn 2006- 2010. Đề xuất những định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và huy động nguồn vốn váo phát triển nông nghiệp trong giai đoạn đến ( 2011- 2015).
 Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét