Luận văn tốt nghiệp: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải điện 4 đến năm 2015

Luận văn tốt nghiệp đại học với đề tài "Phát triển NNL tại Công ty Truyền tải điện 4 đến năm 2015" được trình bày thành 3 chương: Cơ sở lý thuyết về phát triển nguồn nhân lực, phân tích tình hình phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải điện 4, giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải điện 4 đến năm 2015.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét