Tiểu luận: Chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam

Nội dung chính của luận văn bao gồm: Hệ thống hoá lý thuyết về nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn; đào tạo nguồn nhân lực (cho nông nghiệp, nông thôn), thực trạng nguồn nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện nay, xu thế vận động của nguồn nhân lực trong khu vực nông nghiệp nông thôn,...
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét