Tiểu luận: Giải quyết khủng hoảng thành công trong PR

Kết cấu của tiểu luận với đề tài: "Giải quyết thành công khủng hoảng trong PR" gồm 3 phần: Cơ sở lý luận, thực trạng hoạt động PR và giải quyết khủng hoảng tại các doanh nghiệp hiện nay, giải quyết tình huống khủng hoảng của công ty sữa Mead Johnson Việt Nam, khủng hoảng của ngân hàng TMCP ABC.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét