Tiểu luận: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông Viettel

Mục đích nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản và chung nhất về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét