Tiểu luận: Mối liên hệ giữa học tập, đào tạo và hành vi nhân viên

Bài tiểu luận với đề tài: "Mối liên hệ giữa học tập, đào tạo và hành vi nhân viên" trình bày một số vấn đề về: hành vi, học tập, đào tạo, mối liên hệ giữa đào tạo với hành vi nhân viên, mô hình đánh giá hiệu quả đào tạo.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét