Tiểu luận: Nghệ thuật giao tiếp của nhà lãnh đạo

Bài tiểu luận này gồm các nội dung chính như: Khái niệm chung về giao tiếp, lãnh đạo, nhà lãnh đạo, nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp, nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật giao tiếp của nhà lãnh đạo.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét