Tiểu luận: Phát triển nguồn nhân lực nông thôn

Nội dung chính của bài tiểu luận "Phát triển nguồn nhân lực nông thôn" gồm có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở nông thôn phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH ở nước ta, một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH ở nước ta.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét