Tiểu luận: Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn Việt nam hiện nay

Nội dung chính của bài tiểu luận đề tài "Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn Việt nam hiện nay" được trình bày thành 2 chương với nội dung là: Cơ sở lý luận về lý thuyết sản xuất, phát triển NNL Nông nghiệp, Nông thôn Việt Nam hiện nay.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét