Tiểu luận: Phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Tập đoàn Apple

Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích và làm rõ phong cách lãnh đạo của Steve Jobs tại Apple để rút ra những đặc trưng trong phong cách lãnh đạo của Steve Jobs, chỉ rõ nhưng thành công, tồn tại do phong cách lãnh đạo này tạo ra. Đồng thời, từ những phân tích đó, chúng ta đưa ra những giải pháp giúp hoàn thiện hơn phong cách lãnh đạo của Steve Jobs.
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét