Tiểu luận: Quản trị hành vi tổ chức tại công ty cổ phần bất động sản Hải Phòng

Tiểu luận "Quản trị hành vi tổ chức tại công ty cổ phần bất động sản Hải Phòng" gồm các nội dung chính là: Giới thiệu về Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phòng, đánh giá quản trị hành vi tổ chức trong công ty và những đề xuất trong tương lai
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét