Tiểu luận: Thực trạng và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ CNH-HĐH hoá đất nước

Nội dung bài tiểu luận "Thực trạng và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ CNH-HĐH hoá đất nước" được kết cấu thành 3 chương: Cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực, thực trạng phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH ở Việt Nam,...
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét