Tiểu luận tốt nghiệp: Xử lý tình huống về mất cân đối thu chi ngân sách nhà nước thị trấn Yên Thế

Mục tiêu chính của tiểu luận là: Qua phân tích tình huống cụ thể, mục tiêu của đề tài là nêu lên được phần nào nguyên nhân, hậu quả và phương hướng giải quyết tình trạng mất cân đối trong thu chi ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!
MỤC LỤC


LỜINÓIĐẦU................................................................................................................ 1

NỘIDUNG................................................................................................................... 3

I. MÔ TẢTÌNHHUỐNG........................................................................................... 3

1. Hoàn cảnhrađời.................................................................................................. 3

2. Diễn biếntìnhhuống........................................................................................... 5

II. MỤC TIÊU XỬ LÝTÌNH HUỐNG................................................................ 5

1 Mụctiêuchung....................................................................................................... 5

2 Mục tiêu cụ thể củatìnhhuống........................................................................... 5

III. PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾTTÌNHHUỐNG............................................ 6

1.Phân tích nguyên nhân vàhậuquả.................................................................... 6

1.1. Cơ sở lý luận vàpháplý................................................................................... 6

1.2. Phân tíchtìnhhuống.......................................................................................... 7

1.3. Nguyênnhân...................................................................................................... 9

1.4. Hậuquả............................................................................................................ 11

2. Xây dựng và lựa chọn phương ángiải quyết............................................... 11

3. Xây dựng kế hoạch tổ chứcthựchiện........................................................... 15

IV. KIẾNNGHỊ........................................................................................................ 18

KẾTLUẬN................................................................................................................. 21

TÀI LIỆUTHAMKHẢO 22
Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét