Báo cáo thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xây dựng hệ truyền động động cơ đồng bộ dùng bộ biến đổi tần số Thyristor nguồn dòng chuyển mạch tự nhiên

Nội dung của báo cáo trình bày về tình hình chung của đề tài nghiên cứu, nội dung và kết quả nghiên cứu, kinh phí thực hiện đề tài, tổng quan về hệ truyền động động cơ đồng bộ với biến đổi tần số nguồn dòng chuyển mạch tự nhiên.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét