Kỷ yếu hội thảo: Áp dụng quy hoạch không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam Kỷ yếu hội thảo: Áp dụng quy hoạch không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam

Nội dung kỷ yếu trình bày các bài học kinh nghiệm quốc tế và những nỗ lực quốc gia về các giải pháp bảo đảm cho việc chính thức áp dụng quy hoạch không gian biển ở Việt Nam của hội thảo "Áp dụng quy hoạch không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam" về cách tiếp cận quản lý dựa vào hệ sinh thái.
XEM TRƯỚC

Ấn vào ảnh để download tài liệu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét